Proiectul PASII FPI

Odată cu intrarea în UE, România şi-a propus să devină o ţară cu o economie performantă, care să satisfacă atât aşteptările investitorilor, cât şi pe ale angajaţilor, ţintă care nu se poate atinge decât prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu cerinţele pieţei muncii.

În acest context, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România, implementează, în perioada septembrie 2010 – iunie 2013, proiectul strategic ,,Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PASII FPI”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, prin contractul POSDRU/85/1.1/S/63196.

Prin acest proiect se urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic. Acest model de acţiune sistemică identifică o serie de căi inovative de motivare şi antrenare a celor două categorii de actori ai parteneriatului, prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală - peer learning, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic.

Obiectivul general al proiectului contribuie la îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic, de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanții mediului economic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt focalizate pe:

1. Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a cerințelor și condițiilor concrete de pe piața muncii în rândul repezentanților IPT, al autorităților publice interesate și al beneficiarilor sistemului din toate cele 42 de unități administrative și crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate școală-întreprindere, prin realizarea unui studiu de oportunitate, a unor seminarii de informare/conștientizare și a Săptămânii PASII FPI.

2. Pilotarea în 20 de județe din țară a unor parteneriate active școală-întreprindere în vederea îmbunătățirii ofertei IPT - grupuri comune de lucru pentru dezvoltarea unor materiale de învățare, sesiuni de formare pentru profesioniștii ambelor părți implicate, mese rotunde, vizite în întreprinderi, concursuri școlare.

Obiectivele operaționale aferente abordării propuse sunt legate de:

A. asigurarea colaborării directe și complexe a unităților de învățământ profesional și tehnic cu reprezentanți ai întreprinderilor;

B. multiplicarea efectelor prin diversificarea modalităților de cooperare și atragerea tuturor actorilor interesați.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei